Mindfulness på arbetsplatsen

Önskar du som arbetsgivare skapa förutsättningar till att er personal får full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande?

Genom att träna mindfulness kan vi öka vårt fokus. Vi kan träna vår hjärna att hushålla med våra mentala resurser och öka vårt välbefinnande i arbetslivet. Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Genom att etablera mindfulnessträning i arbetslivet så visar forskningen positiva effekter på:

 • Förbättrad koncentration
 • Ökad kreativitet 
 • Ökad motivation
 • Förbättrade relationer
 • Från reaktiv till proaktiv
 • Bättre beslutsfattande
 • Förbättrad balans arbete och privatliv.
 • Ökad resiliens
 • Ökad förmåga att hantera förändringar

Mindfulness kan vara en metod för att förebygga arbetsrelaterad stress och förbättrar våra copingstrategier, dvs vår förmåga att hantera arbetet, livet och dess utmaningar. När vi arbetar för att föra in Mindfulness i arbetslivet, så ligger fokus på de mjuka värdena inom organisationen, såsom medarbetares tankar, beteenden, attityder, kommunikation och samspel. Minfulnessträningen kan också vara ett stöd i hälsoarbetet för ledningen som har ansvar för att främja hälsa och välbefinnande i organisationen. Detta arbete ligger i linje med de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Medarbetarutbildning

Genom att träna mindfulness på arbetsplatsen ökar ni medarbetarnas förmåga att hantera de situationer som uppstår dagligen på arbetet, men även i deras privatliv. Ni skapar en grund för medarbetarna att möta de ständiga förändringar som sker i organisationer idag med större tillit och lugn. Genom upplevelsebaserad träning skapas en ökad medvetenhet om vår situation och hur den påverkar vårt mående och vår prestation på arbetet. Träningen har effekter på individ och gruppnivå, men även på organisationsnivå genom att fokus riktar sig på att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det möjliggör en frisk och attraktiv arbetsplats där medarbetar trivs och vill arbeta.

De vinster som vi ser hos våra kunder
(Källa: Mindfulnesscenter)

 1. Stabila och balanserade medarbetare och ledare
 2. Ökad effektivitet och produktivitet
 3. Bättre kommunikation och mindre konflikter
 4. Trygghet inför förändringar
 5. Minskade sjukskrivningstal
 6. Minskade kostnader för rehabilitering och sjukskrivning
 7. Bättre återgång till arbetet efter sjukskrivning

Så här kan ett upplägg se ut:

1. Enkel förstudie innan projektstart
Genomför en enkel förstudie tillsammans med en person utvald hos er som kan ge en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade nyläget. Vi tittar här på befintliga arbetssätt och bestämmer förbättringsområden relaterade till resultat av mindfulnessträning. Efter att förstudien är genomförd fastställer vi tillsammans vardagsövningar på arbetsplatsen som skall leda till ett förändrat beteende.

2. Inspirationsföreläsning
En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och som ligger till grund för att skapa förståelse för hur projektet ser ut samt motivation för den egna träningen. 

3. Arbetsgruppen tränar i programmet Mindfulness Grund eller Mindfulness vid stress.
Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet Mindfulness Grundkurs eller Mindfulness vid stress, som genomförs 2 ggr 10 min per dag. Kursen pågår i 12 veckor. Handledare följer gruppen och träffar gruppen vid 6 tillfällen. Telefon, internet och mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

4. Efter genomförd träning
Genomgång av resultat i förhållande till förstudien.
Rekommendationer för fortsatt arbete med mindfulness i arbetslivet.

 Produktblad Mindfulness på arbetsplatsen Harmony Health

Följ mig på sociala medier